Droga do zbawienia

Biblijna droga do zbawienia

Bóg spogląda z niebios na ludzi aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga (1). Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę (2).

Mnie, źródło wód żywych opuścili, wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.(3) Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza (4). Kto się napije wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu (5). Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy (6). Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (7)

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (7a). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (8). Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (9) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli (10). Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (9) Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę. (11) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (12). I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (13) Jeżeli Go szukacie pozwoli wam się znaleźć (14).

A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. (15) Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie (16). Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki (17). Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie (18). Albowiem ja wiem jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją (19).

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię (20). Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz! (21). Bo dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje (21). Tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi (23). To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (24). Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię (25).

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (25a). Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście; ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych; nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył (26). Bądźcie święci jak i Ja jestem święty (27). Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga (28). Od wszelkiego zła z dala się trzymajcie (29).

Ja Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. O gdybyś był zważał na moje przykazania twój pokój byłby jak rzeka, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie (30). Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca (31). Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję, i kroczyć będziesz moimi drogami, i czynić to, co prawe w moich oczach... wtedy Ja będę z tobą, i zbuduję ci dom trwały (32). Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę (33).

(1) Psalm 53:3 / (2) Rzymian 3:19 / (3) Jeremiasza 2:13 / (4) Izajasza 55:3 / (5) Ew. Jana 4:14 / (6) Izajasza 55:1 / (7) Ew. Jana 6:51 / (7a) 1 Jana 4,10 / (8) Ew. Jana 3:16 / (9) Izajasza 53:1-7 / (10) Ew. Jana 1:10 / (11) Rzymian 3:23 / (12) Rzymian 5:23 / (13) Dz. Ap. 4:12 / (14) 2 Kronik 15:2 / (15) Ew. Jana 6:40 / (16) Ew. Jana 14:6 /(17) Ew. Jana 11:25-26 (18) Ew. Jana 11:28 / (19) Jeremiasza 29:11 / (20) Jeremiasza 1:5 / (21) Jeremiasza 33:3 / (22) Psalm 103:15 / (23) Kolosan 3:1 / (24) 1 Koryntian 1:9 / (25) Ozeasza 6:3 / (25a)1 Jana 1:5 / (26) Kolosan 3::5-8 / (27) 1 Piotra 1:16 / (28) 1 Tesaloniczan 4:3-5 / (29) 1 Tesaloniczan 5:22 / (30) Izajasza 48:17 / (31) Hebrajczyków 4:12 / (32) I Królewska 11:38 / (33) Hebrajczyków 13:5 /
/źródło: Biblia, tj. Pismo Święte - Słowo Boże/Więcej o drodze do zbawienia słowami Pisma >>