Droga do zbawienia

Biblijna droga do zbawienia

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (1). Nie ma ani jednego sprawiedliwego (2). Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma (3). Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego (4). Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią (5). Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swoimi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni (6).

Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słyszy (7).Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? (8). Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (9). A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu (10).

Powiedział Jezus: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (10a). Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przezemnie (14). Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony (15). Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił (11). A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską (12).

Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne (16). Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi: człowiek Jezus Chrystus (13). Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych (17); Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (18).

Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich (19) I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża (20).

Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga (21). I usprawiedliwieni są darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę (22). On ... ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni (23).

[Rzekł Jezus:] Jam jest zmartwychwstanie i życie; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki (24). Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura staną się białe jak wełna (25). Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta (26)

Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (27). Wydawajcie więc owoce godne upamiętania (28). Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata (29). Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz (30). On wybawi cię z sidła ptasznika. Piórami swoimi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie (31).

(1) Rzymian 3:22-23 / (2) Rzymian 3:10 / (3) 1 list św. Jana 1:8 / (4) Psalm 14:2-3 / (5) Rzym 1:29 (6) List do Tytusa 1:16 / (7) Izajasza 59:2 / (8) 2 Kor 6:14 / (9) 1 Jana 1:5 / (10) Jan 3:21 / (10a) Jan 8:12 / (11) Efez. 2:5,8-9 / (12) Rzym. 11:6 / (13) I list do Tymoteusza 2.5 / (14) Ew. Jana 14:6 / (15) Ew. Jana 10:7,8 / (16) 1 Jana 5:12-13 / (17) Kol 1:19-22 / (18) List do Rzymian 6:23 / (19) Izaj 53:5-6 / (20) Kol. 2,13-14 / (21) Ew. Jana 1:11-13 / (22) Rzymian 3:24,25 / (23) Księga Izajasza 53:5 / (24) Ew. Jana 11:25-26 / (25) / (26) Galacjan 5:19 / (27) Jan 3:3 / (28) Łukasza 3:8 / (29) 1 Jana 2,1-2 / (30) Rzymian 10:9 / (31) Psalm 91:3


Więcej?

Otwórz swoją Biblię!


Dodatkowa lektura chrześcijańska:


  • "Jezus naszym przeznaczeniem" Wilhelm Bush (pdf tutaj).

  • "Musisz się narodzić na nowo" Józef Alleine (PDF)

  • "Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie" Erlo Stegen (książkę można zamówić tutaj);

  • "Krzyż i Sztylet" Dawid Wilkerson; (pdf tutaj)